هنوز چیزی در مورد دنیای ذهن آگاهی، منتشر نشده است.